Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO IM. MATKI ANNY KAWOREK
W JEDLICZU

Jedlicze, 2017

Rozdział 1

Nazwa i typ Przedszkola

§ 1

 1. Przedszkole Niepubliczne im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu, zwane dalej
  „Przedszkolem”, jest Przedszkolem katolickim, które swoje zadania realizuje w oparciu
  o zasady wiary rzymskokatolickiej.
 2. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 3. Siedziba Przedszkola znajduje się w Jedliczu przy ul. Tokarskich 1 w budynku
  stanowiącym własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Jedliczu
 4. Przedszkole używa pieczęci koloru czerwonego w brzmieniu:

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

im. Matki Anny Kaworek

ul. Tokarskich 1, 38-460 Jedlicze

tel. 797 907 036

REGON: 180907111, NIP: 684-22-06-053

 1. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła
  z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. ks. Bronisława Markiewicza 22, województwo
  podkarpackie.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Podkarpacki
  Kurator Oświaty.

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Niepublicznego
  im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu;
 2. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu;
 3. dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola
  Niepublicznego im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu;
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 5. Osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. ks. Bronisława Markiewicza 22,
  województwo podkarpackie;
 6. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,
  co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Do zadań Przedszkola należy:
 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
  do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
  do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
  bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
  pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
  ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
  otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających
  poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
  adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
  intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
  uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
  wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
  do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 16. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
 17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
  językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 4

1. Inspiracją w zakresie celów i zadań wychowania przedszkolnego jest koncepcja
pedagogiczna bł. Bronisława Markiewicza, której realizacja stanowi istotny wymiar tradycji wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła. Wraz z podstawą
programową wychowania przedszkolnego stanowi ona podstawę opracowania koncepcji pracy Przedszkola.

2. Przedszkole realizuje zadania w duchu wartości i zasad katolickich z uwzględnieniem wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych:

1) kształtuje właściwy obraz Boga;

2) uwrażliwia na miłość Boga, na Jego dobroć, miłosierdzie i przebaczenie, kształtuje postawę uwielbienia Boga;

3) kształtuje świadomość nieustannej obecności Anioła Stróża;

4) wdraża do codziennej modlitwy i czynnego uczestnictwa we Mszy świętej;

5) pomaga odkrywać siebie, drugiego człowieka i otaczający świat jako dar od Boga;

6) wyrabia szacunek wobec siebie i drugiego człowieka;

7) pomaga w rozwoju psycho-fizyczno-duchowym;

8) uczy miłości do Ojczyzny;

9) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej

i religijnej;

10)pomaga poznawać tradycje związane z kościelnymi uroczystościami i świętami
oraz świętami narodowymi.

§ 5

 1. Przedszkole w miarę możliwości udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz
  rozpoznawaniu indywidulanych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników
  środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzaniu warunków jego aktywnego i pełnego
  uczestnictwa w życiu Przedszkola.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci
  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych
  w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, przez zintegrowane działanie nauczycieli, rodziców i specjalistów
  oraz w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

§ 6

 1. Przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi (jeżeli takie
  zostaną przyjęte do przedszkola) poprzez zapewnienie:
 1. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych w miarę możliwości Przedszkola;
 3. opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
  uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu;
 4. zintegrowanie działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi;
 5. wsparcie rodziców;
 6. kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych.

§ 7

 1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
 1. wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
 2. dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej;
 3. podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch
  opiekunów;
 4. w czasie wycieczek opiekę nad grupą od 10 do 15 dzieci sprawuje jedna osoba;
 5. sprzęt, z którego korzystają dzieci, jest sprawny i bezpieczny;
 6. gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalni.
 7. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
 1. wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
 2. przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
 3. zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
 4. respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety.
 1. W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub Dyrektor informuje rodziców o jego stanie zdrowia, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 2. W sytuacjach nagłych zagrażających zdrowiu i życiu dziecka wzywane jest Pogotowie
  ratunkowe z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
 3. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów leczniczych.
 4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
 1. współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
 2. w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę.

Rozdział 3

Organy Przedszkola

§ 8

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola;
 2. Rada Pedagogiczna.

§ 9

 1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza Osoba prowadząca reprezentowana
  przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła.
 2. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz,
  przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
 1. kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji
  stanowiących;
 5. dysponuje środkami finansowymi Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich
  prawidłowe wykorzystanie;
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 7. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 8. stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
  organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  Przedszkola;
 9. wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
 1. skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi
  rocznego przygotowania przedszkolnego,
 2. nadania stopniu awansu nauczyciela kontraktowego;
 3. dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
  w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
  pracownikom Przedszkola.
 3. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
 4. wychowawczo – dydaktyczny poziom Przedszkola;
 1. realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;
 2. tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
 3. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
  zawodowym;
 4. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.
 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.
 2. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej,
  w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego
  przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
 3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu
  programów wychowania przedszkolnego.
 4. Dyrektor na czas swojej nieobecności wyznacza na piśmie nauczyciela, który przejmuje odpowiedzialność za Przedszkole.

§ 10

 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
  w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem
  doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
  działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznejsą organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczychoraz w miarę bieżących
  potrzeb.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 2. ustalanie regulaminu swojej działalności.
 3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Przedszkola;
 2. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 3. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 4. dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 11

 1. Organy Przedszkola działają w ramach swoich kompetencji określonych prawem.
 2. Współpraca organów ma służyć dobru wspólnemu, którym jest Przedszkole oraz dobru dzieci, ich rodzin i pracowników. Wzajemne relacje powinny być oparte na szacunku
  i stanowić przykład dla dzieci i ich rodziców.
 3. Spory między organami rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, Osoba prowadząca lub Organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział 4

Organizacja Przedszkola

§ 12

 1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez Osobę
  prowadzącą Przedszkole.
 2. W pracy Przedszkola obowiązują następujące przerwy:
 1. 24 grudzień – Wigilia Bożego Narodzenia;
 2. 31 grudzień;
 3. jeden tydzień ferii zimowych – prace porządkowe w Przedszkolu, dni formacyjne
  dla personelu Przedszkola;
 4. Wielki Czwartek;
 5. Wielki Piątek;
 6. ustalony okres w czasie lipiec-sierpień – dyżur wakacyjny;
 7. dni ustalone w porozumieniu z rodzicami.
 1. Rodzice informowani są o terminach przerw na początku roku szkolnego.
 2. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do innego
  przedszkola.
 3. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.
 4. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 9 godzin.
 5. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym
  określa w szczególności:
 1. liczbę oddziałów;
 2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 3. tygodniowy wymiar zajęć religii;
 4. czas pracy Przedszkola;
 5. liczbę pracowników ogółem;
 6. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego
  i kwalifikacjach oraz liczbę godzin pracy;
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi;
 8. formę zatrudnienia;
 9. terminy przerw w pracy Przedszkola.
 1. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza Osoba prowadząca.
 2. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 13

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
  w Przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości
  rozwojowych dzieci:
 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

§ 14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
 3. W Przedszkolu są dwa oddziały.

§ 15

 1. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:
  1. dwie sale zabaw;
  2. jadalnię;
  3. łazienkę;
  4. kuchnię i magazyny;
  5. dostęp do kaplicy.
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami.
 3. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

§ 16

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka
  z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola
  i z Przedszkola sprawują rodzice.
 2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola.
  Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer
  dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia
  przechowuje się w dokumentacji Przedszkola przez tydzień.
 3. W szczególnym przypadku rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka osobę,
  która ukończyła 13 lat, o ile droga do domu nie jest drogą publiczną.
 4. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę nauczyciela.
 5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan
  (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
 6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia.
  W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończenia pracy Przedszkola.
 7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola przez rodziców po upływie czasu,
  o którym mowa w ust. 6, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami
  upoważnionymi Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.
 9. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu
  z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania
  stosownym orzeczeniem sądowym.

§ 17

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustala Osoba prowadząca.
 2. Przedszkole pobiera opłatę miesięczną tzw. czesne, która w zależności od potrzeb może być przekazana na remonty, utrzymanie lokalu, zakup sprzętu, utrzymanie kuchni, dopłatę do pensji pracowników itp.
 3. Rodzice ponoszą odpłatność za zakup żywności służącej do przygotowania trzech
  posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.
 4. Wysokość opłat za wyżywienie w Przedszkolu ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Osobą prowadzącą.
 5. W przypadku usprawiedliwionej przez rodziców nieobecności dziecka Przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
 6. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Zajęcia dodatkowe w całości finansowane są przez rodziców.
 8. Wobec rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą być stosowane ulgi
  i zwolnienia z odpłatności (okresowe lub stałe).
 9. O udzielaniu ulgi lub zwolnienia z odpłatności decyduje Dyrektor Przedszkola
  na podstawie prośby rodziców przedstawionej na piśmie.
 10. W przypadku uczęszczania do Przedszkola rodzeństwa czesne są zmniejszone o 50 %.
 11. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków
  na koszt i za zgodą rodziców.
 12. Na początku roku szkolnego rodzice wnoszą jednorazową wpłatę na wyprawkę dziecka.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 18

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu Pracy.
 3. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia Dyrektor, biorąc pod uwagę charakter Przedszkola.
 4. W Przedszkolu są zatrudniani katolicy – osoby wierzące i praktykujące, które prezentują chrześcijański model życia i dają wzór postępowania zgodny z misją Przedszkola.
 5. Cele i zadania statutowe Przedszkola pozostają w bezpośrednim związku z religią
  rzymskokatolicką.
 6. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania dzieci.
 7. Dyrektor Przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli, a także innych pracowników,
  zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją Przedszkola – przez pracę i przykład życia w Przedszkolu i poza nim oraz realizować zadania edukacyjne
  zgodnie z etosem Przedszkola zapisanym w Statucie.
 8. Kryterium zapisane w ust. 7 obowiązuje odpowiednio przy ocenianiu pracy nauczyciela
  w związku z art. 6 Karty Nauczyciela.
 9. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu mają zastosowanie
  przepisy Ustawy Karta Nauczyciela w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowego
  zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych
  w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez
  kościelne osoby prawne.

§ 19

 1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
  w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
 1. zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć, pobytu na placu zabaw, w czasie wycieczek i spacerów;
 2. przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci
  po Przedszkolu;
 3. zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku,
  w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku.
 4. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela lub pomocy wychowawczej.

§ 20

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:

 1. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących
  realizowanych w Przedszkolu;
 2. zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
  i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości
  i umiejętności;
 3. informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich
  do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one
  natrafiają;
 4. zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:
 1. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
 2. pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru;
 1. informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej
  oraz o jego rozwoju;
 2. organizowanie spotkań z rodzicami.

§ 21

 1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy:
 1. przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego;
 2. tworzenie planów miesięcznych pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz ich
  realizowanie w zależności od możliwości i zainteresowań dzieci, z uwzględnieniem pracy z całą grupą, z małymi zespołami i pracy indywidualnej;
 3. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
  z obowiązującym programem oraz odpowiedzialność za jej jakość;
 4. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 6. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 7. dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska
  o estetykę pomieszczeń;
 8. inicjowanie i organizowanie uroczystości religijnych oraz imprez o charakterze
  dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno-sportowym;
 9. współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola;
 10. utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału.
 11. Nauczyciel jest odpowiedzialny z jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 22

 1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.
 3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela
  „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku
  poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przekazuje rodzicom do końca kwietnia.

§ 23

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzenie wiedzy
  zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój
  zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi katolickiego Przedszkola.

§ 24

 1. W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi, którzy przyczyniają się do właściwego funkcjonowania Przedszkola poprzez codzienną, sumienną pracę w trosce
  o dobro dziecka.
 2. W skład personelu administracyjno-obsługowego wchodzą:
 1. kucharka;
 2. pomoc kucharki;
 1. Podstawowym zadaniem personelu administracyjno-obsługowego jest zapewnienie
  bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole
  oraz odpowiedzialność za sprawne działania Przedszkola, jako instytucji publicznej,
  utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Przedszkola
  w przydziale czynności.
 3. W Przedszkolu mogą być tworzone stanowiska wielofunkcyjne.

Rozdział 6

Dzieci Przedszkola

§ 25

 1. Dziecko ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i wychowania religijnego,
  przy zachowaniu szacunku dla dzieci pochodzących z odmiennych warunków
  wychowawczych w rodzinie;
 3. akceptacji takim, jakim jest;
 4. zapewnienia higieny pracy umysłowej;
 5. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
 6. ochrony i poszanowania godności osobistej;
 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 8. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 9. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 10. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
 11. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 12. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami
  bezpieczeństwa i dobra dziecka;
 13. różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
  otoczenia;
 14. szacunku dla jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 15. odpoczynku;
 16. aktywnego kształtowania własnej osobowości;
 17. otrzymywania pomocy dorosłych;
 18. zdrowego żywienia.
 19. Do obowiązków dziecka należy:
 1. uczenie się reguł współżycia w grupie;
 2. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich
  możliwości;
 3. podporządkowanie się poleceniom nauczyciela;
 4. przestrzeganie zasad ustalonych w Przedszkolu, szczególnie zasady bezpieczeństwa;
 5. szanowanie wspólnej własności;
 6. szanowanie wytworów innych dzieci;
 7. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej.
 8. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadku:
 1. rodzice zalegają z opłatą za trzy miesiące korzystania z opieki przedszkolnej pomimo pisemnego wezwania do zapłaty z zakreśleniem dodatkowego terminu uiszczenia
  zaległości;
 2. ujawnienia deficytów rozwojowych, uniemożliwiających włączenie dziecka do grupy dziecięcej;
 3. stwierdzenie u dziecka choroby psychicznej, na skutek której istnieje poważne
  zagrożenie dla zdrowia i życia innych dzieci;
 4. sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego
  rozwoju w warunkach przedszkolnych ze względu na dobro samego wychowanka,
  jak i dobra i bezpieczeństwa innych dzieci;
 5. po uzyskaniu opinii specjalistycznej, stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać
  w grupie dzieci zdrowych w oddziale ogólnodostępnym;
 6. pomimo zastosowanych środków wychowawczych zachowanie dziecka stanowi
  zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia jego samego bądź innych dzieci;
 7. nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka
  i/lub innych wychowanków Przedszkola;
 8. rodzice działają na szkodę Przedszkola, co ma wpływ na nieprawidłowe relacje
  pomiędzy Przedszkolem i rodzicami, a także przekłada się na nieprawidłową realizację zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych wobec dziecka;
 9. dziecko nie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Przedszkole ponad miesiąc bez usprawiedliwienia;
 10. nieprzestrzeganie przez rodziców niniejszego statutu.
 1. Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola następuje na podstawie pisemnej decyzji Dyrektora.
 2. Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola służy
  odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni
  od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Dyrektora.

§ 26

 1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego,
  wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania
  i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu
  i szacunku.
 2. Rodzice mają prawo do:
 1. uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci;
 2. uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 4. znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
 5. ochrony danych osobowych;
 6. wyrażania i przekazywania nauczycielowi, Dyrektorowi oraz Osobie prowadzącej
  oraz Organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii na temat pracy
  Przedszkola;
 7. wnioskowania i wyboru zajęć dodatkowych oferowanych przez Przedszkole.

3. Rodzice obowiązani są do:

 1. przestrzegania niniejszego statutu;
 2. regularnego kontaktowania się z nauczycielem;
 3. terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
 4. informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 5. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 6. przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);
 7. natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;
 8. przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola, zgodnie z § 16 przez osobę
  zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 9. respektowania czasu pracy Przedszkola;
 10. informowania na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania, numerach kontaktowych itp.;
 11. angażowania się w życie Przedszkola;
 12. spełniania innych obowiązków wynikających z uregulowań wewnętrznych Przedszkola.

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są
obowiązani do:

 1. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 2. usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie,
  a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.
 3. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki,
  odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje
  Dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie
  i rozwoju psychofizycznym dziecka.

§ 27

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
  oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego
  rozwoju.
 2. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:
 1. zebrania z rodzicami;
 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami;
 3. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców;
 4. kącik dla rodziców;
 5. biblioteczka dla rodziców;
 6. strona internetowa Przedszkola;
 7. imprezy i uroczystości przedszkolne;
 8. wspólna Msza święta;
 9. spotkania formacyjne;
 10. rekolekcje;
 11. warsztaty.

Rozdział 7

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 28

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku
  kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
  kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 29

 1. Zapisy dzieci do naszego przedszkola odbywają się od 1 do 30 stycznia każdego roku.
 2. Informacja o rekrutacji dzieci do Przedszkola podawana jest na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie oraz na stronie internetowej Przedszkola.
 3. Zgłoszenie dziecka do Przedszkola jest wyrazem akceptacji rodziców systemu wychowania i koncepcji pracy Przedszkola.
 4. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do Przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice dziecka jedynie potwierdzają wolę kontynuacji korzystania
  z wychowania w Przedszkolu.
 5. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest ,,Karta zgłoszenia dziecka”.
 6. Przyjęcia dzieci do Przedszkola dokonuje Dyrektor.
 7. Po zakończeniu rekrutacji Dyrektor informuje rodziców o jej wyniku najpóźniej do 15 marca.
 8. Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają: rodzeństwo dzieci; dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych; dzieci rodziców szukających wsparcia i pomocy w religijnym wychowaniu dzieci.
 9. Jeżeli są wolne miejsca, dzieci do Przedszkola przyjmowane są w ciągu całego roku szkolnego.
 10. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach Przedszkola.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Zasady organizacji i funkcjonowania Przedszkola nieregulowane niniejszym Statutem określają wewnętrzne regulaminy i zarządzenia.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami
  niniejszego Statutu.

§ 31

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
  rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 2. Statut Przedszkola uchwala i wprowadza w nim zmiany Osoba prowadząca.
 3. Zmiany i uzupełnienia skutkują każdorazowo tekstem jednolitym.
 4. Statut podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie jego treści na stronie
  internetowej Przedszkola i w kąciku dla rodziców.

§ 32

 1. Środki na działalność Przedszkola pochodzą z budżetu Miasta i Gminy Jedlicze i wpłat
  rodziców przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dotacja, przekazywana na konto Przedszkola, podlega rozliczeniu wobec organu
  dotującego.
 3. Prowadzenie Przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej. Stanowi
  statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała
  Archanioła.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.

Z tym dniem traci moc statut z dnia 1 września 2015 roku.